Privacybeleid

Last updated on: 29/08/2019

Beheer van de website en de applicatie

Goudbank Antwerpen eerbiedigt het privéleven van de klant. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website als het gebruik dat Goudbank Antwerpen van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, alsook de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door Goudbank Antwerpen verwerkt voor zover het nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken klant en ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

Identificatie

Goudbank Antwerpen BVBA met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 86 en met ondernemingsnummer 0817.811.750 (tel. 0032(0)3/237.88.24) is verantwoordelijk voor de verwerking van de ingezamelde gegevens. De vennootschap is te bereiken via het e-mailadres: sales@goudbank-antwerpen.com

Bewaarde gegevens

Volgende gegevens worden bewaard door Goudbank Antwerpen bij het registreren van uw online account: aanspreking, naam, voornaam, geboortedatum, eventuele bedrijfsnaam en BTW nummer, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Uw e-mail wordt tevens verwerkt door het e-mailafhandelingssysteem Mailgun (www.mailgun.com).

Indien u uw bestelling fysiek komt afhalen bij ons aan het bedieningsloket, zal ook het vertoon van een geldige identiteitskaart altijd gevraagd worden, dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting hieromtrent.

Doeleinden gegevensbewaring

Uw persoonsgegevens worden door BVBA Goudbank Antwerpen  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor marketingdoeleinden (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door een in ons bedrijf aangestelde verantwoordelijke.

Wij delen u mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van de geplaatste bestelling, wij uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door u), zijn wij verplicht uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van u bewaren en archiveren, zullen enkel noodzakelijk zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen u er attent op te maken dat uw persoonsgegevens door ons eventueel aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en enkel in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen u alsdan meedelen bij welke instantie uw gegevens zich bevinden.

Rechten

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op marketing, volstaat het ons dat mee te delen op sales@goudbank-antwerpen.com. Via dat e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en u vraagt om correctie, kan u steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. U kan zich ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer ze verzameld worden voor direct marketing doeleinden; u kan vragen dat ze gewist worden of het gebruik ervan verbieden.

Alle diensten die in het kader van de aan u door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zij, binnen de mate van het redelijke, kosteloos. Als de door Goudbank Antwerpen bewaarde gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kan u kosteloos vragen ze te corrigeren.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax.: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Post: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

U kan steeds inlichtingen bekomen omtrent uw persoonsgegevens, de bekendmaking en verwerking. Voormelde vragen kunnen gericht worden aan sales@goudbank-antwerpen.com.

Alle schriftelijke aanvragen moeten, ondertekend, gedateerd en tezamen met een bewijs van identiteit naar het volgende adres worden gestuurd: Goudbank Antwerpen BVBA met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 86.

Aansprakelijkheid

Goudbank Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet juist invullen en of aanreiken van de gegevens door de klant. De klant dient zelf verantwoordelijkheid te nemen aangaande zijn meegedeelde gegevens.

Goudbank Antwerpen heeft alle nodige maatregelen genomen om de ingezamelde persoonsgegevens te beveiligen en om er diefstal, verlies, vernietiging, verduistering, enz. van te verhinderen. Geen enkele technologie is echter waterdicht en de gebruikers zijn daar volledig van op de hoogte.

Goudbank Antwerpen wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, verduistering of frauduleuze aankoop van de via haar diensten doorgegeven gegevens, en voor de eventuele, daaruit voortvloeiende schade. Goudbank Antwerpen garandeert wel dat zij alle nodige inspanningen zal doen om de uitgewisselde gegevens en de bewaarde gegevens te beschermen.

Persoonlijke gegevens van de klant

De gegevens die de identificatie van personen mogelijk maken, worden niet langer bijgehouden dan nodig is om de vermelde doeleinden te verwezenlijken.

De persoonlijke gegevens van de klant worden bezorgd aan eventuele verwerkers en ook enkel aangewend om bedrijfsredenen. Het gebruik van deze gegevens voor commerciële redenen is uitdrukkelijk uitgesloten.

© Goudbank Antwerpen 2024 – Webdesign Webit