Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaande verklaring betreffende het herroepingsrecht

De algemene verkoopsvoorwaarden van AGB werden opgesteld conform de geldende Belgische regelgeving, met uitsluiting van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI 53, 2° WER.

Artikel 1: Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Goudbank Antwerpen BVBA met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 86 en met ondernemingsnummer 0817.811.750 (hierna AGB genoemd) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al wordt zij later door de koper meegedeeld.

Door het plaatsen van een (online) bestelling of door een product in onze te winkel te kopen verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van AGB. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. AGB en haar wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

De klant zal zich ervan verzekeren dat hij ingevolge de aankoop geen op hem toepasselijke wetgeving (inclusief die met betrekking tot de minimumleeftijd (in België 18 jaar)) schendt. AGB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant door een bestelling te plaatsen handelt in strijd met voormelde wetgeving.

Artikel 2: Aanvaarding en conformiteit

2.1 Alle uitingen onder andere doch niet beperkt tot prijs, voorwerp en dergelijke van AGB op onder andere doch niet beperkt tot haar website of haar catalogi dan wel enig ander drukwerk dat door haar verspreid wordt, zijn geheel vrijblijvend zonder dat ze AGB verbinden.

2.2 Online bestellingen kunnen slechts geplaatst worden na registratie op de website van AGB waarbij onder andere doch niet beperkt tot volgende gegevens moeten worden ingevuld: aanspreking, voornaam, naam, geboortedatum, straat, nummer, postcode, gemeente, land, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel BTW nummer indien van toepassing, en een wachtwoord.

2.3 Telefonische bestellingen worden enkel aanvaard van bestaande klanten waarvan wij de gegevens reeds ter onze beschikking hebben. Deze bestellingen worden pas definitief nadat ze schriftelijk werden bevestigd door AGB.

Een online bestelling wordt pas aanvaard na het betalen van een voorschot van 10% op de verkoopprijs, tegen de op dat ogenblik geldende hoogste goudprijs zoals geafficheerd door AGB op haar website onder voorbehoud van Art 3.1.

Na aanvaarding worden de bestellingen opgenomen in onze planning en kunnen ze slechts worden geannuleerd binnen een termijn van 8 dagen en tegen een vergoeding van 10% van de verkoopprijs, hetgeen zal gecompenseerd worden met het eventueel reeds betaalde voorschot.

2.4 Hij die de bestellingen plaatst in naam en/of voor rekening van een ander persoon, is in geval van wanbetaling hoofdelijk gehouden met die persoon, het bedrijf of de organisatie waarvoor hij optreedt.

2.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand na het uitschrijven van een (online/elektronische) factuur door AGB aan de klant en mits betaling door de klant van het voorschot van 10% van de verkoopprijs. De prijs van de verkochte goederen wordt gefixeerd op het moment dat de online bestelling via de bestelknop geconfirmeerd wordt door de klant dan wel in geval van telefonische bestellingen op het moment dat de klant de door AGB voorgestelde prijs mondeling bevestigd. De prijs vermeld op de factuur wordt geacht de prijs te zijn waarmee de klant zich akkoord heeft verklaard.

AGB kan naar eigen keuze (onder meer, doch niet beperkt tot het geval waarbij een bestaande klant een aankoop verricht in de winkel van AGB) afwijken van de voorwaarden in het voorgaande lid van dit artikel en kan de klant toelaten het voorschot van 10% over te schrijven op rekening van AGB, in plaats van onmiddellijke betaling van het voorschot in de winkel te eisen. In zulk geval komt de overeenkomst – in afwijking van het eerste lid van dit artikel – tot stand op het moment dat AGB de factuur uitschrijft aan de klant.

2.6 AGB en haar wederpartij komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra AGB de bestelling heeft aanvaard. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van AGB zullen hierbij gelden als bewijs zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van AGB om het bewijs met alle middelen van recht te leveren.

2.7 Bij annulering door de klant of bij niet afhaling binnen de 8 dagen na de terbeschikkingstelling van de goederen zonder enige schriftelijke verwittiging door de persoon die de bestelling heeft geplaatst, wordt de bestelling geacht te zijn geannuleerd en zal AGB de verkoopprijs verminderd met het voorschot terugstorten op de rekening van waarop de koper de betaling heeft uitgevoerd. In voormeld geval verklaart de koper zich akkoord met het feit dat AGB het door hem betaalde voorschot behoudt bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de door AGB gemaakte kosten, uitgaven en gederfde winst. Ook het niet afhalen binnen de 8 dagen na de volledige betaling van de aankoopsom en zonder enige verwittiging door de persoon die de bestelling heeft geplaatst wordt de bestelling geacht te zijn geannuleerd en zal AGB de totale prijs vermindert met het voorschot terugstorten. Het voorschot wordt ook hier behouden als schadevergoeding voor de annulering.

2.8 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via e-mail of via de website van AGB verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. AGB is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen en/of schade die daaruit zou voortvloeien.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW (indien van toepassing), doch exclusief alle eventuele heffingen, belastingen of enige andere vergoeding die ten laste van de klant valt.

Voor vervoer en verzendingskosten wordt een additionele forfaitaire kost aangerekend van € 15 per verzending.

3.2 De prijzen van de aangeboden goederen, zoals weergegeven op de website, worden bepaald aan de hand van verschillende prijscomponenten (al dan niet aangeleverd door een derde partij) die handmatig moeten worden ingevoerd in een algoritme. Het betreft onder meer, doch niet uitsluitend de volgende componenten: (de actuele spotprijs van het goed op het moment van de verkoop, de vraag van de markt naar het product, aankooppremies, maaklonen, alsook de winstmarge die door AGB gehanteerd wordt). Indien zou blijken dat één van deze verschillende componenten een fout, vergissing en/of een vergetelheid bevatten, behoudt AGB zich het recht voor om de prijzen aan te passen en af te zien van de verkopen waarbij aan de kopers de mogelijkheid wordt geboden om te kopen aan de correcte prijs, dan wel kosteloos af te zien van de aankoop.

3.3. Prijsopgaven door AGB worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip (dag, uur, minuut en seconde) van de verkoop geldende kostprijsfactoren zoals onder andere doch niet beperkt tot de stijging en of daling van de goudprijs, accijnzen, etc., alsook commissies, premies, winstmarges en dergelijke meer ten voordele van AGB.

3.4 De verkoopprijzen staan vermeld op de website van AGB en/of worden meegedeeld op vraag van de klant. De opgegeven prijzen zijn louter indicatief en binden AGB niet. De prijzen wijzigingen in functie van voormelde tijdsgebonden componenten.

3.5. AGB is bovendien niet gebonden aan onjuiste prijsvermeldingen op de website van AGB, in reclame-uitingen, in aanbiedingen, prijsvoorstellen, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van AGB, indien aannemelijk is dat het een duidelijke vergissing, fout en/of vergetelheid betreft. Evenmin is AGB gebonden aan de prijsaanduiding als prijskaarten niet op de juiste producten zijn geplaatst.

3.6 Indien na de datum van het uitbrengen van een prijsvoorstel door AGB een of meer der kostprijsfactoren (zoals daar bijvoorbeeld zijn grondstofprijzen met meer dan 10%, een verhoging van de werkingskosten (o.a. loon- of energiekost) of overheidsheffingen, een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is AGB gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

AGB behoudt zich het recht voor om prijsvoorstellen in te trekken, voor zover de betreffende prijsvoorstellen nog niet zijn aanvaard door de klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.5.

Artikel 4: Betalingen

4.1 Betaling kan gebeuren per debetkaart of bankoverschrijving. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een debetkaart dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. AGB is geen partij in de relatie tussen de wederpartij en de kaartuitgever. AGB aanvaardt enkel betalingen vanuit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Tevens aanvaardt AGB enkel een betaling vanuit Nederland, Duitsland of Frankrijk wanneer dit land overeenstemt met de nationaliteit en/of het domicilieadres van de klant. In het andersluidende geval behoudt AGB zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. 

AGB is slechts verplicht tot afgifte van de bestelde goederen (in de winkel, dan wel op een door de klant aangeduide plaats) nadat zij de integrale koopprijs heeft ontvangen. 

4.2 De ter plaatse aangekochte goederen dienen onmiddellijk integraal betaald te worden.

Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van AGB of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder enige aftrek of verrekening.

Indien evenwel is overeengekomen dat op rekening van AGB wordt betaald, geldt een uiterste betalingstermijn van 8 dagen na de factuurdatum, zonder enige korting, op een door AGB aangewezen bank- of girorekening. De op AGB bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Op alle sommen die niet betaald zijn uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet per jaar verschuldigd zijn, berekend vanaf de factuurdatum.

In geval van laattijdige betaling wordt de hoofdsom van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van hetgeen de klant nog aan AGB verschuldigd is, met een minimum van € 100, waarbij AGB zich het recht voorbehoudt eventuele meerkosten te bewijzen.

Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft AGB het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden conform artikel 9.

Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

4.3 Het risico voor de (on)juistheid, onvolledigheid, onwerkzaamheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van elektronische transacties/betalingen komt volledig voor rekening van de wederpartij.

4.4 Door de koper gedane betalingen worden eerst toegerekend op de verschuldigde kosten, vervolgens op de rente en ten slotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

4.5 Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur en in geval van faillissement, procedure van gerechtelijke reorganisatie, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt AGB zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten, zonder dat enige  schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Tevens behoudt AGB zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en te laten ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

4.6 Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5: Levering

5.1 Alle aangeboden artikelen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het artikel. Indien het artikel niet meer beschikbaar zou zijn, biedt AGB de koper de mogelijkheid de koop kosteloos te annuleren.

5.2 De leveringstermijn van een besteld artikel wordt geraamd op maximaal 30 werkdagen doch is slechts indicatief en gaat pas in vanaf het moment dat de artikelen volledig betaald zijn. AGB is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door de klant of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.

De leveringstermijn neemt een einde op het ogenblik dat de artikelen op het adres van de maatschappelijke zetel van AGB dan wel een ander door de klant gekozen adres ter beschikking worden gesteld van de koper.

Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door de verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij de verkoper de koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben genormeerd.

5.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

5.4 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat AGB van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 AGB blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens AGB, ook die uit hoofde van eerdere overeenkomsten, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

6.2 Nadat AGB de goederen fysiek heeft overgedragen aan de koper, gaat het risico ter zake de gekochte artikelen over op de klant. 

6.3 AGB behoudt zich ten allen tijden een retentierecht voor op de goederen tot dat de koper de volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft uitgevoerd, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.

Artikel 7: Klachten

7.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

7.2 Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, dienen binnen een termijn van 8 werkdagen schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend aan AGB ter kennis worden gebracht.  Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen alle eventuele verplichtingen van AGB ter zake.

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet overeenstemmen met hetgeen overeen is gekomen, kan AGB nimmer tot meer verplicht worden dan tot vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verbandhoudende factuur.

AGB behoudt zich het recht om teruggezonden artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan de klant te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van AGB gebruikt of door de schuld of nalatigheid van de koper beschadigd is. Alle artikelen die behoren tot de categorie munten worden in VF kwaliteit verkocht. Indien zou blijken dat de geretourneerde producten niet meer aan deze kwaliteit voldoen, heeft AGB het recht om deze goederen niet terug te nemen of deze terug te nemen maar aan een lagere prijs.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 AGB kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de door de koper aangekochte goederen.

8.2 Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart de koper AGB voor alle aanspraken van derden voortkomende of verbandhoudende met de met de koper gesloten overeenkomst.

8.3 Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en AGB, is AGB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AGB.

Artikel 9: Ontbinding en opschorting

9.1 Elke toerekenbare tekortkoming van de koper onder een van de met de verkoper gesloten overeenkomsten, dan wel indien het faillissement van de koper is aangevraagd, dan wel een gerechtelijk akkoord, of indien de verkoper om andere redenen onder andere doch niet beperkt tot het vermoeden van insolvabiliteit en dergelijken gronden heeft om aan te nemen dat de koper enige verplichting niet zal nakomen, heeft de verkoper het recht om elke overeenkomst met de koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van AGB om volledige schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade onder andere doch niet beperkt tot winstderving, verwerkingskosten en dergelijke meer.

9.2 Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op de koper direct opeisbaar. Indien de koper kan aantonen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in hoofde van AGB, dan heeft de koper op zijn beurt het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden en voor zover de koper kan aantonen andere dan directe schade te hebben geleden, heeft hij het recht op een redelijke schadevergoeding.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AGB in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AGB gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Privacy

Last updated on: 29/08/2019

Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u.

Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, adres, kaartnummer identiteitskaart, rijksregisternummer en eventueel e-mailadres en telefoonnummer en eventuele andere gegevens die meegedeeld staan op uw identiteitskaart en/of paspoort) worden door AGB BVBA met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 86 en met ondernemingsnummer 0817.811.750 (tel. 0032(0)3/237.88.24) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder of werknemers van AGB die kennis hebben genomen van het privacybeleid en dit respecteren.

Uw e-mail wordt tevens verwerkt door het e-mailafhandelingssysteem Mailgun (www.mailgun.com).

Wij delen u mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van de geplaatste bestelling, wij uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door u), zullen wij uw persoonsgegevens nog 10 jaar bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten en/of gerechtvaardigd belang. De gegevens die wij alsdan van u bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht en/of gerechtvaardigd belang.

Wij dienen u er attent op te maken dat uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen u alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op sales@goudbank-antwerpen.com. Dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en u vraagt om correctie, kan u steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan u door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax.: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Post: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.goudbank-antwerpen.com onder het privacybeleid.  

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de AGB en haar contractanten is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen dan wel elke discussie over de interpretatie van deze voorwaarden en/of elke navolgende overeenkomst.

12.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

© Goudbank Antwerpen 2024 – Webdesign Webit